10. Enchilada, Taco w/ Rice & Beans

10. Enchilada, Taco w/ Rice & Beans